Makine ?evirisi ile ücretsiz Online ?eviri

Sorunsuz ileti?im kurun ve kelimeleri, kelime ?beklerini veya belgeleri 90'dan fazla dil ?ifti aras?nda an?nda ?evirmek i?in ücretsiz ?evrimi?i tercüman kullan?n
  • photo
  • voice
  • input
play

Profesyonel ?eviri Hizmeti ile Ana Dili Gibi Do?ru ?eviri ve Seslendirme Al?n

Metninizin profesyonel dil bilimcilerimiz taraf?ndan i?lenmesine izin verin ve i?eri?inizin do?ru ?evirisini, üstün kalitesini ve yüksek düzeyde uyarlanmas?n? elde edin.
Kalite De?erlendirmesi
?ftihar?m?z, ?evirmenlerimizin, yetkin edit?rlerimizin ve yetkin düzelticilerin becerileri ve tecrübesinde yatmaktad?r. ?evrilmi? herhangi bir cümle veya belge, dil bilgisi, teknik, yaz?m denetimi ve s?z dizimi a??s?ndan dikkatle incelenir ve do?al, profesyonel hatas?z metinler üretmek i?in iki kez kalite kontrolden ge?er.
Kültürel Uyum
Mü?terilerinize veya i? ortaklar?n?za sa?lad???n?z i?erikten emin olun. Profesyonellerimiz, ürün veya hizmetinizin hedef kitlesine g?re uyarlanm?? kültürel ?zellikleri do?ru bir ?ekilde yakalar. Yerel olun, mü?terinin ileti?im sorunlar?n? azalt?n ve mü?terilerinizle ileti?iminizden daha fazla kar elde edin.
Güvenilirli?in Kurulumu
Yaz??malar?n?z?, a??l?? sayfalar?n?z?, belgelerinizi veya di?er i? ?evirilerini uluslararas? hale getirmek ve i?inizi yeni pazarlara y?nlendirmeye y?nelik bir ad?m at?n. Global f?rsatlara ula?t???n?zdan emin olun. Mü?teri ihtiya?lar?n? anlamay? sa?l?yor ve size ?zel bir i? ak??? sunuyoruz.

Mükemmel Uyarlanm?? Bir Metin Olu?turmak i?in Dil Tercüman?n? Kullan?n

Makine & ?nsan ?evirisi
Makine ?evirisi ile ba?lay?n ve do?rudan profesyonel bir ?evirmen yard?m?na ge?in. Ana dili ve iki dilli ?evirmenler, kaynak dilde ayn? anlam? ve duygusal etkiyi ger?ekle?tirmek i?in metinleriniz üzerinde ?al??acakt?r.
Dil Uzman?n?n G?zden Ge?irmesi
En ?yi ?evirmenler, tüm ??eler ve ba?lam i?inde do?rulu?u sa?lamak, mü?teri talimatlar?na uyumunu sa?lamak ve en iyi ?eviriyi sa?lamak i?in tarz, karakter ve sesin do?ru kullan?m?n? do?rulamak ad?na makine taraf?ndan yap?lan ?evirileri uyarlar.
Düzeltme ve Kalite Kontrol
Düzelticilerimiz, metninizin yerel g?rünmesini sa?lamak i?in kültürel ve dilsel ?zellikleri dikkate alarak, yüksek kaliteli yerelle?tirilmi? ?eviri sa?lamak i?in en yeni kaynaklar ve CAT ara?lar?yla ?al???rlar.
Son Kontrol
Tamamlanan yerelle?tirilmi? metin, son teslim tarihiniz dikkate al?narak ilgili tüm gereksinimlerin kar??land???ndan emin olmak i?in final kontrole ge?er. Ayr?ca, mü?terilerden gelen ek gereksinimler de takip edilecektir.

90 dil ?iftinde ücretsiz ?evrimi?i ?eviri. Talep üzerine, ?nsan ?evirisi.

SSS

Translate.com ?irketi nedir?

Translate.com, dünyan?n en büyük profesyonel ?eviri hizmetlerinden birisidir. 7/24 h?zl? ve yetkin insan ?evirisi hizmetleri sunmak i?in 90'dan fazla dilde ana dilinde konu?an ?evirmenlerle i?birli?i yap?yoruz. ?evirmenlerimiz, mü?terilerimize h?zl? bir geri d?nü?te yüksek kaliteli ?eviri sa?lamak i?in tüm alanlardaki ve sekt?rlerdeki uzmanlar? kapsamaktad?r.

Uzmanla?m?? profesyonel i?eriklerin ?evirilerini ele alabilir misiniz?

Evet. Genel i? metinlerinden, etkin uzmanl?k bilgisi gerektiren i?eriklere kadar bir?ok alandaki i?erikleri tercüme ediyoruz.

Ne tür dosyalar? destekliyorsunuz?

Yayg?n olarak kullan?lan metin bi?imlerini (doc., pdf, txt) destekliyor ve dosyalar? ?eviri sonras?nda mü?terilerimize orijinal bi?imlerinde g?nderiyoruz. Daha fazla bilgi i?in lütfen Destek ekibimizle ileti?ime ge?in.

Translate.com ka? farkl? dili destekliyor

Kaliteli ?evirinin merkezi Translate.com, 90'dan fazla dil ?iftinde ?evrimi?i olarak güvenilir ve an?nda ücretsiz ?eviri ve 39 dilde yetkin insan ?evirisi ve onlarca dil aralar?nda da ?eviri hizmeti sunar.

?evirmen ile nas?l ileti?ime ge?ebilirim?

?eviri i?lemi ba?lamadan ?nce ?evirmen i?in bir not b?rakabilirsiniz. Ayr?ca, sipari? formuna baz? yorumlar dahil edebilir veya Destek ekibimizle ileti?ime ge?ebilirsiniz; bunlar uzman?n?za iletilecektir.

Translate.com’da bir ?evirmen nas?l olabilirim?

E?er yetenekli bir ?evirmenseniz, sizi ekibimize kat?lmaya davet ediyoruz. Kaydolun ve di?er profesyonel ?evirmenler gibi kazanmaya ba?lamak i?in dil ?iftleriniz i?in s?nava girin. De?erlendirmeyi ge?tikten sonra, hesab?n?zdaki blog makalelerini, sosyal medya yay?nlar?n?, destek taleplerini ve daha fazlas?n? ?evirebileceksiniz. Zaman?n?z? y?netme ve hayalinizdeki ofisi evinizde yaratma ?ans?n?z olacak.

Makine ?evirisi ile ?nsan ?evirisi aras?ndaki farklar nelerdir?

Translate.com, makine ve insan ?evirileri gibi iki farkl? ?eviri se?ene?ine sahiptir. Gereksinimlerinize g?re sizin i?in en iyi olan?n? se?in.

Bir makine ?evirisi, an?nda yap?l?r ve i?eri?inizi do?rudan se?ti?iniz dile ?evirir. Profesyonel bir ?eviriden farkl? olarak, ba?lam veya ses tonu gibi ?eyleri sa?lamaz. Makine ?evirisi en yüksek kaliteyi sunmaz, ancak ücretsizdir.

Profesyonel insan ?evirisi, daha yüksek kalitede, SEO dostu ?eviriler ve kültürel uyum sunar.

Yüksek düzeyde e?itimli profesyonel ?evirmenlerimiz ve konu uzmanlar?m?z, size ticari, medikal veya teknik belge ?evirisi sa?lamak i?in dilsel do?ruluk ve teknik hassasiyetin ?neminin fark?ndad?rlar.

??letmeler i?in hangi ?eviri hizmetlerini sunuyorsunuz?

Translate.com, web siteniz, yaz?l?m?n?z, uygulamalar?n?z, teknik veya medikal belgeleriniz veya raporlar?n?z (Web Sitesi Yerlile?tirme Uygulamalar? ve API ?evirisi) i?in ticari ?eviri ve yerlile?tirme hizmetlerini sunar.

Buna ek olarak, Zendesk, HubSpot, WordPress, Weebly vb. popüler ?evrimi?i platformlarla entegrasyonlar sunuyoruz.

Bir resim veya ses dosyas? ?evirisi sipari? verebilir miyim?

Evet, Translate Platinum uygulamam?z, resimden metine ?eviriyi ve tek bir t?klamayla yaz??malar?n?z?n veya sohbetinizin an?nda ortaya ??kmas?n? sa?lar.

?ok k?sa bir süre i?inde bir ?eviri dosyas?n? alabilir miyim?

Profesyonel ?eviri sipari?i verirseniz, dosyan?n hacmini ve ?evirmenlerimizin kullan?labilirli?ini dikkate alarak teslimat d?nü? süremizi k?saltmak i?in her zaman elimizden gelenin en iyisini yapar?z. Bu, genellikle 48 saatten az sürer.

Ayn? ?evirmen ile ?al??abilir miyim?

Evet, Tercih Edilen ?evirmen gibi ek bir se?ene?imiz vard?r. Tercüman ID’sini Sipari? Listesinize eklemeniz yeterlidir ve bildirim mesaj? tercih edilen ?evirmene g?nderilir.

?evirimin durumunu nas?l takip edebilirim?

Sipari?in durumunu izlemek basittir. Web sitemize kaydolmal? ve Sipari? Listenizdeki ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Ayr?ca, Destek ekibimizle ileti?ime ge?mekten ?ekinmeyin; temsilciler size gerekli tüm bilgileri sa?layacakt?r.

色橹橹欧美在线观看视频高清_日本最新免费二区_日本最新在线不卡免费视频_